Om Arkö Båk

Arkö båk är ett monumentalt sjömärke, 20 m högt på östra delen av Arkö i Akösunds skärgård i Östergötlands norra skärgård. Redan 1813 byggdes en s k spirbåk på platsen. Den har senare flera gånger byggts om och förändrats. År 1891 förhöjdes båken till nuvarande höjd. Båken ugörs av brädbeklädd stolpkonstruktion som 1927 täcktes med eternitplattor. Tidigare var båken täckt med stickspån.


Arkö båk bildar tillsammans med Svarta Utterklabbens båk, Viskärs fyr

med tillhörande bostäder och den gamla lotsutkiken på Viskär en miljö

som i  hög grad speglar gågna tiders sjöfart och Arkös centrala roll

för denna. Denna bebyggelsemiljö har således ett mycket stort

kulturhistoriskt värde och varje del är omistlig.


Profil för bygden och båtfolket

Det finns skäl att tro att båken senare kommer att byggnadsminnes-

förklaras. Arkö båk används fortfarande i navigationssyfte av fritidsseglare.

Vi vet nu att det är ett stort antal människor som känner starkt för båken

och dess profilgivande identitet för Arkö, omkringliggande öar och

Arkösund. Om båken hade rivits skulle det ha varit att ta bort en del av

byggdens "fingeravtryck".


Rivningshotet blir möjlighet

Arkö båk, som fram till den nu genomförda restaureringen varit mycket förfallen har varit i Sjöfartverkets ägo, men står på ofri grund. Sjöfartsverket meddelar att för flera år sedan, att man inte ville ha båken kvar pga att den spelat ut sin roll för handelssjöfarten. I första hand önskade man att t ex någon hembygdsförening tog över ägaransvaret och rustade upp den, annars skulle båken rivas. Ett bidrag motsvarande rivningskostnaden utlovades mot att den rustades upp.


Ny ägare

Våren 2005 bildades den idiella föreningen Arkö Båks Vänner, som sedemera blivit ny ägare av båken. Bakom föreningen står Östkinds Hembygdsförening, Arkö Byalag, Arkösunds Intresseförening,

Norrköpings Segelsällskap, Bråvikens Segelsällskap samt företag och privatpersoner.

Ett arendeavtal med markägaren finns.


Finansieringen

Restaureringen kostar ca 850 000 kr plus ideellt arbete. Sjöfartsverket bidrar med 500 000 kr och Länsantikvarien som är mycket angelägen att båken bevaras med 100 000 kr. Resterande delfinansieras av Europeiska Unionen och EG:s strukturfonder genom Mål 2 Öarna.


Arbetet inleds

Restaureringen av Arkö båk till 1927 års skick har till mycket stor del genomförts under hösten 2005. Den blir ett av få kvarvarande eternitbeklädda sjömärken.


Kapprustning med Höststormarna

Transporterna för arbetet skedde således och ställningar restes kring de höga och lutande väggarna. Detta liksom arbetet på hög höjd var i högsta grad beroende av bra väder, vilket också infriades.


Restaureringen

Själva restaureringen bestod av att timmerstomme, brädväggar, stödvajrar,

fästen och smiden lagades och kompletterades. Eternitplattor och

infästningar för befintliga plattor kompletterades och kontrollerades.

Eternitresterna togs om hand på ett föreskivet sätt. Nya plattor tillverkades

av s k invarit. Rundade eternitplattor i hörn kompletterades med plåt-

tillverkade i samma fason. Taket lagades med järnplåt, båken tvättades och

spolades av. Efter torkning målades båkens plattor med linoljefärg. Senare

kommer även invändiga plattformar att lagas och förses med trätrappor.


Återinvigning

Återinvigningen av Arkö båk ägde rum 2006-06-05.


Framtiden

Föreningen Arkö Båks Vänner kommer att i framtiden sköta underhållet.

Detta kommer att bekostas av medlemsavgifter och sponsormedel.